ข้อมูลพื้นฐาน

e-mail จนท.สสจ.แม่ฮ่องสอน

Email address เจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เพื่อการติดต่อประสานงานที่รวดเร็ว

นาย วิเชียร สุวรรณามังกร This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
นางเพ็ญใจ สุขเจริญ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นางสาว วรวรรณ ถนอมเกียรติ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นาย นพพล เทพประสาร This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นาย ศุภชัย ธรรมวงศ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นายสมบัติ ดุลย์รัตน์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นาย อรรถพล รุ่งกมลวิฉาย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นาย ทวีศิลป์ เกียรติดี This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
นาง จินตนา อังคนา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นาย วิรุฬ หน่อแก้ว This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. กลุ่มงานประกันสุขภาพ
นาง ทวีรัตน์ ศรีสุนันทา  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นางสาว บังอร คำแสน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นาง อุษณี วรพรรณ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นาง วิไล ศุภพงศกร This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นางสาว กฤติกาญจ์น มะลาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นาย กำธร เกียรติดี This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. งานสุขศึกษา
นาง นันท์ธนพรรณ เลาหะวัฒน์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นาง ทับทิม สิทธิฟอง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นาง จันทร์เพ็ญ ตระกุลผิว This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นาย อินจันทร์ ใจปิน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นางสาว ธนกาญจน์ วรรณธร This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นางสาว นิจกาณต์ กาวี This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นางสาว นวลจันทร์ กระจ่างพันธ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นางสาว วรรณวิภา ประเสริฐ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นาย ปัญญา สุรีย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นาย ชัยภัทร โพธิ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นางสาว ฐิติกมล จันทะระ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นาย วรพันธ์ อัมระรงค์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. กลุ่มงานควบคุมโรค
นาง ทวีศรี ฉ่ำมณี This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นาย สุรสิทธิ์ ธนปารวงค์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นาย อดิศักดิ์ มงคล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นาย เอกพล อินทรจักร This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นางสาว ร่มฉัตร วิชา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นางสาว นพวรรณ ฉ่ำมณี This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นาง กนกนาท พันธุ์เจริญ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. งานทันตสาธารณสุข
นาง ทัศนีย์ สัมพันธสิทธิ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นาย นิธิพงษ์ พลปัถพี This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นางอรพิน กุนนา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. งานการเงิน
นางสาว กลอยใจ พิทักษ์พลางกูร This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นาง ธมลวรรณ โล่ห์จิรกาญจนกุล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นาง สุดาวดี ใจหล้า This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นาง ธัญญาลักษณ์ คัตติกุล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นางสาว ภัทรนิษฐ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นางสาว พฤติพร สุขดี This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นาง กัลยาณี ปาละวงศ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นางสาว รัตนาพร ตายน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นาง สุดาพร วงศ์เขื่อน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นาง สายใจ งามทุ่ง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นางสาว เปรมใจ หน่อแก้ว This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นาง วาสนา ปานดอก  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นางสาว หทัยรัตน์ ทองเขียว This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นาง ภัทรา นวลคำ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. กลุ่มงานค้มครองผู้บริโภค
นาง มาฆมาส หรรษคุณาฒัย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นาย พันธรักษ์ เรืองสวัสดิ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นาง เนตรนภา สุกสว่าง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นางสาว กวิตา พวงมาลัย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นาง ธนัญฐิตา เกษสุวรรณ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นางสาว สายพิณ สุนทรไพร This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นางสาว วรรณภา รวมทรัพย์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
นาย พรรษา กุณฑลกิติเวช This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "
*กลุ่มงาน คบส. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "