ติดต่อโรงพยาบาล

ติดต่อโรงพยาบาล

 
ที่อยู่
              248 หมู่3 ตำบลแม่คะตวน  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58110
โรงพยาบาลสบเมย มีโทรศัพท์ที่ให้บริการ ระบบ Call Center ในวันและเวลาราชการมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
เป็นผู้ให้บริการรับสายและให้ข้อมูล นอกเวลาราชการมีเจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินเป็นผู้ให้บริการรับสายและให้ข้อมูล
โดยมีหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้
                   1. 0-5361-8080
                   2. 0-5361-8081
                   3. 0-5361-8082
                   4. มือถืองานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 081-7905705
                   5. มือถืองานผู้ป่วยใน 083-0119544
                   6. สายด่วน 1669 ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
                   7. โทรสาร 0-5361-8099 (Faxอัตโนมัติ)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.