รูป
ที่อยู่:
248 หมู่3 ตำบลแม่คะตวน
สบเมย
แม่ฮ่องสอน
58110
ไทย
โทรศัพท์:
0-5361-8080, 0-5361-8081, 0-5361-8082
โทรสาร:
0-5361-8099
ข้อมูลอื่นๆ:
โรงพยาบาลสบเมย มีโทรศัพท์ที่ให้บริการ ระบบ Call Center ในวันและเวลาราชการมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
เป็นผู้ให้บริการรับสายและให้ข้อมูล นอกเวลาราชการมีเจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินเป็นผู้ให้บริการรับสายและให้ข้อมูล
โดยมีหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้
                   1. 0-5361-8080
                   2. 0-5361-8081
                   3. 0-5361-8082
                   4. มือถืองานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 081-7905705
                   5. มือถืองานผู้ป่วยใน 083-0119544
                   6. สายด่วน 1669 ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
                   7. โทรสาร 0-5361-8099 (Faxอัตโนมัติ)
                   8. สายด่วนผู้บริหาร 0869230843