งานเกษียณอายุราชการ
“ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตาจิต”
แด่ผู้เกษียณ
นายเจษฎา ทองนพคุณ
นายบรรพต บัวกล้า
นายวิโรจน์ คำภีระ
โรงพยาบาลสบเมย ประจำปี 2566
ภาพหน้าปก Facebook