ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน
***************************************
 ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสบเมย
ทั้งนี้ โดยให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือก
ในลำดับที่ 1 มารายงานตัว
ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์
รายงานตัว ในวันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2566
*******************************
ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้
รายงานตัว ในวันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2566
ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย
*******************************

กระดานข่าว