ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชอผมสทธเขารบการสอบฯ จางเหมาบรการ นกวชาการสาธารณสข