ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

1

 ประกาศรบสมครจางเหมาบรการ จพ.พสด Page 1

 ประกาศรบสมครจางเหมาบรการ จพ.พสด Page 1

ดาวน์โหลดเอกสาร : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ